Presveto ime Jezusovo – praznik

Ime Jezusovo Ime »Jezus« je grškemu jeziku prilagojena beseda, izvedena iz hebrejskega izraza »Jehošua«, okrajšano »Ješua«, kar pomeni: Jahve je rešitelj. Bog sam je določil to ime, ko je angel rekel sv. Jožefu v spanju: »…daj mu ime Jezus, zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov« (Mt 1,21Mt 1,21
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

21 Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Čaščenje Jezusovega imena se je na široko uveljavilo zlasti v srednjem veku, še posebej ga je pospeševal sv. Bernardin Sienski. Jezusa in njegovo sveto ime častimo tudi z litanijami Imena Jezusovega.

Vir

Kako dragoceno in kako preprosto je ime Jezus! Preprosto, toda zdravilno. Če ne bi bilo preprosto, se ne bi izlilo vame; če ne bi bilo zdravilno, me ne bi bilo rešilo. Jezusovo ime ni le luč, ampak tudi hrana. Mar se ne okrepiš tolikokrat, kolikokrat nanj misliš? Kaj tako nasiti dušo kakor premišljevanje? Kaj tako poživlja izčrpane čute, krepi moči in poživlja dobre in častne navade ter podpira čista nagnjenja? Vsaka dušna hrana je pusta, če ni zalita s tem oljem, je tudi brez okusa, če je ne začini ta sol. Če kdo piše, mi ne ugaja, če ne berem tam Jezusovega imena. Če kdo razpravlja ali razlaga, mi ne ugaja, če ni tam omenjeno Jezusovo ime. Jezus je med v ustih, spev v ušesu, v srcu pa vesela pesem.

(Misli sv. Bernarda (12) Ime Jezus )
Vir

O slavno, milo, ljubeče in krepostno ime!
Po tebi so odpuščene krivde,
po tebi so poraženi sovražniki,
po tebi so bolni rešeni,
po tebi so trpeči
okrepljeni in se veselijo!
Ti si ponos vernih,
učitelj oznanjevalcev,
moč delavcev,
opora slabotnih!
Želje se razvnamejo
zaradi tvoje ognjene toplote in žara,
vzradostijo duše molivcev
in po tebi so zmagovite duše
poveličane v nebesih:
s katerimi, ljubi Jezus,
po tvojem svetem Imenu
daj, da tudi mi moremo kraljevati. (SV. BERNARDIN SIENSKI)
Vir

PRAZNIK JEZUSOVEGA IMENA

Nedelja med 1. in 5. januarjem (ali 2. januarja)
Pri starih narodih, zlasti pri Semitih, in zato tudi v sv. Pismu ime ni le spoznavno znamenje, po katerem eno bitje razlikujemo od drugega. Z imenom stopa pred nas samo notranje bistvo in vloga stvari ter poslanstvo osebe. Kdor da ime, ima oblast in moč nad imenovanim. Tako je Adam po božjem naročilu dal ime vsem živim bitjem, nad katerimi naj bi gospodoval; Jezus je dal posebno ime apostolu Petru, ki naj bi bil v Kristusovi moči trajni temelj Cerkve. Razodeti ime je isto, kakor razodeti bitje, ki mu to ime gre. Zato so Izraelci pripisovali tolikšen pomen dogodku, v katerem se je Bog na gori Sinaju v gorečem grmu prikazal Mojzesu in mu razkril svoje ime »JAHVE« (2 Mojz 3). To ime izraža predvsem misel, da je Bog neizrekljiv in hkrati nekdo, na katerega se je mogoče brezpogojno zanesti. Judom je to ime veljalo za nekaj tako svetega, da ga sploh niso izgovarjali. Namesto tega so za Boga uporabljali ime »Adonai« (= Gospod), tudi tedaj, če je bilo v sv. Pismu zapisano «Jahve«. Razodetje božjega imena je Judom veljalo za temelj zaveze, ki jo je Bog sklenil z njimi kot izvoljenim ljudstvom. Podobno je bilo tudi pri sklenitvi nove zaveze: temelj zanjo je bil dan tedaj, ko je Kristus na gori blagrov (Mt 5, 48Mt 5, 48
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

48 Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) razodel ime Boga kot Očeta – v tem imenu bo Oče varoval Jezusove učence, kakor je Jezus obvaroval apostole (Jan 17, 11. 12Jan 17, 11. 12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

11 Že nisem več na svetu; oni so na svetu, a jaz odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani v svojem imenu te, ki si mi jih dal, da bodo êno kakor midva. 12 Dokler sem bil med njimi, sem jih varoval in nobeden izmed njih se ni pogubil, razen sinu pogubljenja, da se spolni pismo. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Božje ime je v sv. Pismu izraz skrivnostne, a resnične božje navzočnosti pri verujočih. Salomon ob posvečenju templja moli, da bi tam prebivalo božje ime, to se pravi Bog sam s svojo močjo, zvestobo in usmiljenjem (1 Kralj 8, 16. 291 Kralj 8, 16. 29
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

16 ‚Odkar sem izpeljal svoje ljudstvo Izraela iz Egipta, nisem izvolil iz nobenega Izraelovega rodu mesta, da bi se tam sezidala hiša, ki bi v njej prebivalo moje ime. Davida pa sem izvolil, da bi bil nad mojim ljudstvom Izraelom.‘ 29 Naj bodo tvoje oči noč in dan odprte nad to hišo, nad mestom, o katerem si obljubil: ‚Ondi bo moje ime.‘ Poslušaj molitev, ki jo bo opravljal na tem mestu tvoj služabnik! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Razumljivo je torej, da so prvi kristjani Odrešenikovo božanstvo hoteli izraziti tudi s tem, da so ga imenovali Besedo; to je ime, s katerim Oče izreka sam sebe (razen Jan 1 prim. zlasti Klementa Rim. list Korinčanom 59, 3).
Ker sv. Pismo imenu pripisuje vse več kakor danes mi, je razumljivo, zakaj pravi, da so imena izvoljenih »zapisana v nebesih« (Lk 10, 20Lk 10, 20
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

20 Vendar se ne veselite tega, da so vam duhovi pokorni, ampak veselite se, da so vaša imena zapisana v nebesih.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) in da se nahajajo v knjigi življenja (Flp 4, 5Flp 4, 5
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

5 Vaša blagost bodi znana vsem ljudem. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Raz 3, 5Raz 3, 5
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

5 Kdor zmaga, bo tako oblečen v bela oblačila in ne bom izbrisal njegovega imena iz knjige življenja in priznal bom njegovo ime pred svojim Očetom in pred njegovimi angeli. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Ko bodo prišli v slavo, bodo prejeli novo in neizrekljivo ime (Raz 2, 17Raz 2, 17
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

17 Kdor ima ušesa, naj sliši, kaj govori Duh cerkvam: Kdor zmaga, mu bom dal skrite mane in dal mu bom bel kamen in na kamnu napisano novo ime, ki ga ne pozna nihče, razen njega, ki ga prejme.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), to se pravi, v vsem svojem bitju bodo deležni Očetovega in Sinovega veličastva (Raz 3, 12; 14, 1Raz 3, 12; 14, 1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

12 Kdor zmaga, ga bom napravil za steber v svetišču svojega Boga in ven ne pojde več; in bom zapisal nanj ime svojega Boga in ime mesta svojega Boga, novega Jeruzalema, ki prihaja z neba od mojega Boga, in svoje novo ime. Jagnjetovo spremstvo 14 1 In videl sem: in glej, Jagnje je stalo na gori Sion in z njim sto štiriinštirideset tisoč njih, ki so imeli zapisano na svojih čelih njegovo ime in ime njegovega Očeta. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Bog jih bo imenoval svoje otroke (Mt 5, 9Mt 5, 9
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

9 Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo božji otroci. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), kar tudi v resnici so (1 Jan 3, 11 Jan 3, 1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

II. ŽIVITE KAKOR BOŽJI OTROCI 3 1 Poglejte, kakšno ljubezen nam je skazal Oče, da se imenujemo in smo božji otroci. Zaradi tega nas svet ne pozna, ker njega ni spoznal. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), čeprav se bo to šele v nebesih razodelo v vsem sijaju (Rimlj 8, 18-25Rimlj 8, 18-25
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

18 Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela med nami. 19 Kajti stvarstvo željno pričakuje razodetja božjih sinov. 20 Stvarstvo je bilo namreč podvrženo ničevosti, ne iz svoje volje, ampak zaradi tistega, ki ga je podvrgel, v upanju, 21 da se bo tudi stvarstvo sámo iz suženjstva pokvarjenosti rešilo v svobodo poveličanih božjih otrok. 22 Vemo namreč, da doslej vse stvarstvo skupno zdihuje in trpi v porodnih bolečinah. 23 Pa ne le ono, ampak tudi mi, ki imamo prvine Duha; tudi mi sami pri sebi zdihujemo, ko čakamo posinovljenja, odrešenja svojega telesa. 24 Za to upanje smo bili namreč rešeni. Upanje pa, ki se vidi, ni upanje. Kajti kar kdo vidi, čemu bi to še upal? 25 Če pa upamo, česar ne vidimo, pričakujemo v potrpežljivosti. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
V takem pojmovanju imena je tudi razlog, zakaj menih pri redovniških zaobljubah dobi novo ime. Na Vzhodu navadno izberejo takšno meniško ime, ki se začenja z začetnico tistega imena, ki je bilo dano pri krstu. S tem izražajo prepričanje, da so redovniške zaobljube in življenje po zaobljubah le polnejši razcvet milosti sv. krsta. – Pravzaprav pa bi se moral vsak kristjan prizadevati, da bi v svojem življenju čim bolj uresničil vsebino svojega imena, ki ga dobi po svetniku zato, da bi ga posnemal in bil pri tem deležen tudi njegove priprošnje; ravno s tem bo mogel v tem večji meri izpolniti tisto, kar je zanj kot »kristjana«, to je Kristusovega učenca, osnovnega pomena: hoditi za Kristusom, upodobiti se po njem do take mere, da bo tudi on mogel reči: »živim, pa ne več jaz, ampak v meni živi Kristus« (Gal 2, 20Gal 2, 20
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

20 živim pa ne več jaz, ampak v meni živi Kristus; kolikor pa zdaj živim v telesu, živim v veri božjega Sina, ki me je vzljubil in zame dal sam sebe. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
): uresničil bo svoje nadvse častno ime »kristjan«.
Iz svetopisemskega pojmovanja imena moremo sklepati, kako globoka vsebina se skriva v imenu Jezus. Določil ga je Bog sam. V Matejevem evangeliju beremo, kako je angel govoril Jožefu: »Ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je namreč spočela, je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov« (Mt 1, 21-25Mt 1, 21-25
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

21 Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.« 22 Vse to pa se je zgodilo, da se je spolnilo, kar je bil Gospod napovedal po preroku, ki pravi: 23 »Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni: Bog z nami.« 24 Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel, ter je svojo ženo vzel k sebi. 25 In je ni spoznal, dokler ni rodila sina, in dal mu je ime Jezus. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Ime »Jezus« je grškemu jeziku prilagojena beseda, izvedena iz hebrejskega izraza Jehošua, okrajšano Ješua, kar pomeni: Jahve je rešitelj, Jahve odrešuje. »Jezus« je torej isto kakor rešitelj od greha ali Odrešenik in Zveličar. Ime Jezus izraža Jezusovo nalogo in poslanstvo.
Nalogo rešitelja začne Jezus izpolnjevati takoj, ko nastopi v javnosti. Ker je mnogokrat tudi časno zlo, zlasti bolezen, v neki, mnogokrat zelo tesni zvezi z grehom (čeprav včasih ne z grehom tistega človeka, katerega zadene nezgoda), zato se Jezus izkazuje za odrešenika že s pogostnim ozdravljanjem bolnikov. Vedno in povsod izkazuje to, kar pove njegovo ime, posebno pa s tem, da človeka osvobaja greha in daje večno zveličanje tistim, ki verujejo vanj (Apd 4, 7, 7-12; 5, 31; 13, 23Apd 4, 7, 7-12; 5, 31; 13, 23
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

7 Postavili so ju v sredo in izpraševali: »S kakšno močjo ali v čigavem imenu sta to storila?« 31 Njega je Bog povišal na svojo desnico, za Vodnika in Zveličarja, da bi podelil Izraelu spreobrnjenje in odpuščenje grehov. 23 Iz njegovega rodu je Bog poslal Izraelu Jezusa Odrešenika, kakor je bil obljubil; Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
V Jezusovem imenu, tj. v Jezusu samem, so vsebovana vsa odrešitvena dejstva (1 Kor 6, 111 Kor 6, 11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

11 In taki ste bili nekateri; toda očistili ste se, posvetili ste se, opravičenje ste dosegli v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in v Duhu našega Boga. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Apd 10, 43Apd 10, 43
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

43 O njem spričujejo vsi preroki, da dobi v njegovem imenu odpuščanje grehov vsak, kdor vanj véruje.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; 1 Jan 2, 121 Jan 2, 12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Tretji pogoj: ne ljubite sveta 12 Pišem vam, otroci, ker so vam zaradi njegovega imena grehi odpuščeni. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). »V nikomer drugem ni zveličanja; zakaj nobeno drugo ime pod nebom ni dano, da bi se mogli zveličati« (Apd 4, 12Apd 4, 12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

12 In v nikomer drugem ni zveličanja; zakaj nobeno drugo ime pod nebom ni dano ljudem, da bi se mi mogli v njem rešiti.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Biti krščen »v ime Jezusovo« (ne: »v imenu«: Apd 8, 16; 19, 5Apd 8, 16; 19, 5
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

16 zakaj na nobenega izmed njih ni bil še prišel, le krščeni so bili v imenu Gospoda Jezusa. 5 Ko so to slišali, so se dali krstiti v imenu Gospoda Jezusa. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
itd.), se pravi biti nekako potopljen (baptizare – krstiti = potopiti!) v Kristusa samega, v njegovo odrešujočo moč, v njegovo »velikonočno skrivnost« smrti in vstajenja (Rimlj 6, 3Rimlj 6, 3
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

3 Ali mar ne veste, da smo vsi, kateri smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, bili krščeni v njegovo smrt? Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
sl), v kateri je bilo povzeto vse odrešilno delo; to pomeni, biti kakor mladika vcepljen v trto, ki je poveličana Kristusova človeška narava (Jan 15, 1Jan 15, 1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Prava vinska trta 15 1 Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
sl.; 1 Kor 12, 131 Kor 12, 13
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

13 V enem Duhu namreč smo bili mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo bili napojeni z enim Duhom. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), naš nenehno delujoči in neminljivi srednik k Očetu. (Jan 14, 6Jan 14, 6
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

6 Jezus mu reče: »Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Verovati v Kristusovo ime je isto, kakor verovati v Jezusa samega in s tem v moč odrešenja (prim. Jan 2, 23Jan 2, 23
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

V Jeruzalemu 23 Ko je bil na velikonočni praznik v Jeruzalemu, so mnogi verovali vanj, ker so videli njegova znamenja, ki jih je delal; Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; 1 Jan 5, 101 Jan 5, 10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

10 Kdor veruje v božjega Sina, ima pričevanje v sebi. Kdor Bogu ne veruje, ga je postavil na laž, ker ni veroval v pričevanje, s katerim je Bog pričeval o svojem Sinu. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Moliti v Jezusovem imenu pomeni sklicevati se na Jezusa samega in na vse njegovo odrešilno delo; še več: opirati se ne samo na Kristusovo preteklo zadostilno zasluženje, ampak na Kristusa samega, ki prav sedaj, ko mi molimo, v svoji na križu žrtvovani in nato poveličani človeški naravi »živi in kraljuje« na Očetovi desnici. Ako torej z vero kličemo Jezusovo ime, moremo neomajno zaupati v božjo pomoč in v uslišanje. – Tu je razlog tudi, zakaj hezihastično izročilo vzhodnih menihov (ki si prizadevajo za nenehno zatopljenost v božjo slavo v Kristusu) neprenehnemu klicanju Jezusovega imena pripisuje tako veliko važnost: v tem klicanju naj bi bila končno povzeta sploh vsa molitev. Verni in neverni se po gledanju sv. Pisma razlikujejo po stališču, kakršno zavzemajo do tega imena (1 Kor 12, 31 Kor 12, 3
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

3 Zato vam v vednost dajem, da nihče, ki govori v božjem Duhu, ne pravi: »Preklet bodi Jezus«, in nihče ne more reči: »Jezus je Gospod«, razen v Svetem Duhu. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
): neverni ga sramote (Rimlj 2, 24; 1Rimlj 2, 24; 1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
Tim 6, 1; Jak 2, 7Jak 2, 7
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

7 Ali ne sramote prav ti lepega imena, ki se je klicalo na vas? Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Raz 13, 6; 16, 9Raz 13, 6; 16, 9
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

6 In odprla je svoja usta za bogokletstva proti Bogu, da bi preklela njegovo ime in njegovo bivališče in one, ki prebivajo v nebesih. 9 In žgala je ljudi velika vročina in kleli so ime Boga, ki ima oblast nad temi šibami, in se niso spreobrnili, da bi mu dali čast. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), verni pa ga oznanjajo, poveličujejo in vse delajo »v imenu Gospoda Jezusa« (Kol 3, 17Kol 3, 17
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

17 In vse, kar delate, v besedi ali v dejanju, vse storite v imenu Gospoda Jezusa in po njem se zahvaljujte Bogu in Očetu. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), verujejo vanj in z veseljem zanj trpe (Apd 5, 41; 9, 16; 2, 3. 13Apd 5, 41; 9, 16; 2, 3. 13
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

41 Ti so pa izpred velikega zbora odhajali veseli, da so bili vredni za Jezusovo ime trpeti zasramovanje. 16 In jaz mu bom pokazal, koliko mora trpeti za moje ime.« 3 Prikazali so se jim jeziki kakor plameni, ki so se porazdelili ter obstali nad slehernim po eden. 13 Nekateri pa so se posmehovali in rekli: »Novega vina so se napili.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Poznejši rodovi kristjanov, ki niso več mogli neposredno dojeti, kaj pomeni beseda »Jezus«, so to ime prevedli. Tako so Latinci Jezusa imenovali Salvator, kar v slovenščini pomeni Odrešenik ali Zveličar. Vendar beseda Odrešenik samo tedaj res dobro izraža pomen imena Jezus, če pod izrazom odrešenje ne mislimo samo na rešitev iz zla, marveč hkrati tudi na obdaritev z vsemi dobrinami, ki do vse polnosti utešijo sleherno človekovo hrepenenje po neomejeni in neminljivi sreči.
Kdor kliče Jezusovo ime, misli na tistega, ki nas je s svojo smrtjo na križu in s svojim vstajenjem odrešil od greha in v zadnjih posledicah tudi zla telesne smrti in sploh vsega zla; misli pa tudi na to, da je isti Jezus na začetni način že zdaj »moje veselje in moja radost« in da on »razveseljuje mojo mladost« (Ps 43, 4Ps 43, 4
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

4 in pristopil bom k božjemu oltarju, k Bogu, ki je moje veselje in moja radost, in te bom hvalil s citrami, o Bog, o moj Bog! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), kakor govorimo ob začetku evharistične daritve. – V njem je naša najvišja sreča zato, ker nas vodi k najtesnejši zedinjenosti z Očetom. Jezusa vidimo »povišanega« kot Gospoda, ki nas edini vodi k popolni sreči; vendar pa hkrati vedno vidimo tudi rane na njegovih rokah in v njegovem Srcu in mislimo na to, za kakšno »ceno smo kupljeni« (1 Kor 7, 231 Kor 7, 23
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

23 Odkupljeni ste za drago ceno; ne bodite sužnji ljudem! Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Češčenje Jezusovega imena se je na široko uveljavilo zlasti v srednjem veku, posebej za časa sv. Bernarda (u. 1153), Bernardina Sienskega (u. 1444) in njegovega redovnega sobrata Janeza Kapestrana (u. 1456), ki je bojevnike zoper Turke v zmagoviti bitki pri Beogradu z imenom »Jezus« spodbujal k vztrajnosti do konca. Radi so se pri utemeljevanju češčenja Jezusovega imena sklicevali zlasti na sv. Pavla (Flp 2, 9. 11Flp 2, 9. 11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

9 Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena, 11 in da vsak jezik prizna v slavo Boga Očeta, da je Jezus Kristus Gospod. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
).
Papež Inocenc VI. je na prošnjo Karla VI. l. 1721 dovolil praznik imena Jezusovega za vso latinsko Cerkev. V nekem pogledu pa se praznik Jezusovega imena obhaja že na dan »obrezovanja Gospodovega«. Krasni so liturgični spevi za ta praznik. Spesnjeni so bili v 13. stol., pripisujejo jih pa sv. Bernardu – in resnično se v svojih mislih tesno naslanjajo na Bernardove pridige. Spev pri jutranjicah se (v prevodu dr. Fr. Lukmana) glasi:

O Jezus, čudoviti kralj
in zmagovavec vzvišeni,
sladkost, ki je izreči ni,
ves vreden naših vseh želja.
Kadar obiščeš nam srce,
zasije nam resnice žar,
zastudi puhlost se sveta
ljubezen v dušah zagori.
Sladkost, o Jezus, naših src,
studenec živi, luč duhov,
presegaš sleherno radost
in hrepenenje sleherno…

 

BESEDA SV. BERNARDA K PRAZNIKU JEZUSOVEGA IMENA

Iz prazniškega mašnega obreda:

Prošnja po obhajilu
Vsemogočni večni Bog, ki si nas ustvaril in odrešil, ozri se milostno na naše prošnje in sprejmi s potolaženim in milostnim obličjem zveličavno daritev, ki smo jo darovali tvojemu veličastvu v čast imenu tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, da se bomo s tvojo milostjo pod častitljivim imenom Jezusovim, ki je poroštvo večnega življenja, radovali, da so naša imena zapisana v nebesih. Po istem Gospodu…
Vir = Leto svetnikov

Presveto Jezusovo ime, kateremu se pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo, v slavo božjega veličastva.
Vir