sveti Ambrož iz Cahorsa – škof

Blizu Bourgesa [búrža] spomin svetega Ambroža iz Cahorsa, škofa. († po letu 772)
Vir