sveti Matej – evangelist in apostol

Matej Zavetnik bančnih uradnikov, knjigovodij in carinikov
Atributi: Meč, mošnja.
Imena: Matevž, Levi, Matej, …

Imel je še drugo ime – Levi. Bil je cestninar, mitničar. Cestninarje pa so Judje prezirali že zato, ker so kot zakupniki mitnine bili v službi poganskih Rimljanov in ker so mnogi opravljali svojo službo oderuško in krivično. Vendar pa jih je bilo med njimi veliko, ki so bili boljši, kakor je šel sloves o njihovem stanu. Matejeva mitnica je bila v tedanjem trgovskem mestu Kafarnaumu ob Genezareškem jezeru. Bil je v službi in je sedel pri svoji mitnici. Tedaj je prišel mimo Jezus in mu rekel: »Hodi za menoj!« Matej je vstal in šel za njim in tako postal njegov učenec.
V zahvalo je Matej napravil veliko gostijo Jezusu in njegovim učencem ter povabil tudi veliko svojih stanovskih tovarišev, cestninarjev. Ko so pa to videli farizeji, so se spotikali, rekoč: »Zakaj jé vaš učenik s cestninarji in grešniki?« Ko je Jezus to slišal, je dejal: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj se pravi: Usmiljenja hočem in ne daritve. Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«

Preden je Matej po Gospodovem vnebohodu odšel med pogane, so ga judovski spreobrnjenci prosili, naj jim opiše Jezusovo življenje. Tako je Matej napisal svoj evangelij, prvi od štirih evangelistov, v aramejskem jeziku, kakršnega so Judje govorili po babilonski sužnosti. Vendar se zdi, da se evangelij pripisuje temu apostolu podobno, kakor pripisujejo Davidu psalme, kakor Salomonu, odličnemu učitelju modrosti, Knjigo pregovorov. Matej je duhovni prednik, začetnik izročila, ki se izteka v »Matejev« evangelij. Prav radi in lahko si predstavljamo, da je ta apostol s posebno ljubeznijo zbiral besede svojega Učitelja in Gospoda, jih sestavljal, primerjal in izročal dalje in tako ustvarjal temeljni zaklad zbirke Gospodovih besed, ki so poleg Markovega evangelija postala najvažnejši vir za evangelista »evangelija po Mateju«.

Stara poročila pripovedujejo, da je Matej pozneje misijonaril v Perziji, Mediji, Siriji in Mezopotamiji in umrl mučeniške smrti.
Upodabljajo ga s človekom ali angelom, z mečem (sulico), mošnjo.
Goduje 21. septembra.
Vir

Dragi bratje in sestre!
Ko nadaljujemo vrsto portretov dvanajsterih apostolov, ki smo jo začeli pred nekaj tedni, se danes pomudimo pri Mateju. V resnici je skoraj nemogoče, povsem orisati njegov lik, ker obstaja o njem le malo poročil in po koščkih. Tisto, kar vendarle moremo storiti, ni toliko njegov življenjepis, marveč bolj njegova podoba, ki jo moremo prerisati tako, kakor nam je izročena v evangelijih.

Najprej je Matej vedno navzoč v seznamih dvanajsterih, ki jih je Jezus izvolil (prim. Mt 10,3Mt 10,3
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

3 Filip in Bartolomej; Tomaž in cestninar Matej; Jakob, Alfejev sin, in Tadej; Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Mr 3,18Mr 3,18
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

18 Andreja, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Tadeja, Simona Kananejca Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Lk 6,15Lk 6,15
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

15 Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Simona, s priimkom Gorečnik, Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Apd 1,13Apd 1,13
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

13 Ko so vstopili, so šli v gornjo izbo, kjer so se stalno mudili: Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomej in Matej, Jakob, Alfejev sin in Simon Gorečnik in Juda, Jakobov brat. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Njegovo hebrejsko ime pomni »Božji dar«. Prvi evangelij v svetopisemskem kanonu, ki je naveden pod njegovim imenom, nam ga predstavlja z zelo natančno oznako: »cestninar« (Mt 10,3Mt 10,3
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

3 Filip in Bartolomej; Tomaž in cestninar Matej; Jakob, Alfejev sin, in Tadej; Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Na ta način je poistoveten z možem, ki sedi pri mitnici in ga Jezus pokliče k hoji za seboj: »Ko je šel Jezus dalje, je zagledal pri mitnici sedečega moža in mu je rekel: Hodi za menoj! Tedaj je Matej vstal in šel za njim« (Mt 9,9Mt 9,9
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Jezus pokliče Mateja ; 9 Od tam gredoč je Jezus zagledal pri mitnici sedečega moža, Mateja po imenu, in mu je rekel: »Za menoj hôdi!« In vstal je ter šel za njim. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Tudi Marko (prim. 2,13-17rim. 2,13-17
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

13 Niso namreč pravični pred Bogom, kateri postavo slišijo, marveč kateri postavo spolnjujejo, bodo opravičeni – 14 kadar namreč pogani, ki nimajo postave, po naravi delajo, kar veli postava, so oni, ko nimajo postave, sami sebi postava; 15 ti namreč kažejo, da je delo postave zapisano v njih srcih, ker to spričuje obenem njih vest in se njih misli med seboj tožijo ali tudi zagovarjajo – 16 na dan, ko bo, po mojem evangeliju, Bog sodil skrite namene človeštva po Jezusu Kristusu. 17 Če se pa ti imenuješ Juda in se opiraš na postavo in se ponašaš z Bogom Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) in Luka (prim. 5,27-30rim. 5,27-30
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) poročata o poklicanosti Mateja, ki sedi pri mitnici, a ga imenujeta »Levi«. Da bi si predstavljali prizor, ki je v Mt 9,9Mt 9,9
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Jezus pokliče Mateja ; 9 Od tam gredoč je Jezus zagledal pri mitnici sedečega moža, Mateja po imenu, in mu je rekel: »Za menoj hôdi!« In vstal je ter šel za njim. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
opisan, zadostuje, da se spomnimo na čudovito sliko Caravaggia, ki je tu v Rimu v cerkvi »San Luigi dei Francesi«. Iz evangelijev izhaja še nadaljnja življenjepisna podrobnost: v oddelku, ki je tik pred poročilom o poklicanosti, je opisan čudež, ki ga je Jezus napravil v Kafarnaumu (prim. Mt 9,1-8Mt 9,1-8
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Jezus ozdravi mrtvoudnega ; 9 1 In stopil je v čoln, se prepeljal in prišel v svoje mesto. 2 In glej, prinesli so mu mrtvoudnega, ležečega na postelji. Ko je Jezus videl njih vero, je mrtvoudnemu rekel: »Zaupaj, sin, tvoji grehi so ti odpuščeni.« 3 In glej, nekateri izmed pismoukov so si mislili: »Ta govori bogokletno.« 4 Ko je Jezus videl njih misli, je rekel: »Zakaj v srcu hudo mislite? 5 Kaj je laže, rêči: ‚Grehi so ti odpuščeni‘, ali rêči: ‚Vstani in hôdi‘? 6 Da pa boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji grehe odpuščati« – reče tedaj mrtvoudnemu – »vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom!« 7 In vstal je ter odšel na svoj dom. 8 Ko pa so množice to videle, so se zbale in slavile Boga, ki je ljudem dal takšno oblast. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Mr 2,1-12Mr 2,1-12
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Ozdravljenje mrtvoudnega ; 2 1 Ko je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnaum, se je razvedelo, da je v hiši. 2 In nabralo se jih je mnogo, tako da tudi pri vratih ni bilo več prostora, in jim je oznanjal nauk. 3 In prišli so k njemu z mrtvoudnim, ki so ga štirje nosili. 4 Ker pa ga zaradi množice niso mogli prinesti predenj, so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho in skozi odprtino spustili posteljo, na kateri je mrtvoudni ležal. 5 Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel mrtvoudnemu: »Sin, grehi so ti odpuščeni.« 6 Sedelo pa je tam nekaj pismoukov, ki so v srcu mislili: 7 »Kaj ta tako govori? Bogokletno govori. Kdo more grehe odpuščati kakor edino le Bog?« 8 Jezus v duhu takoj spozna, da sami pri sebi tako mislijo, in jim reče: »Kaj to v srcu mislite? 9 Kaj je lažje, mrtvoudnemu rêči: ‚Grehi so ti odpuščeni‘ ali rêči: ‚Vstani, vzemi svojo posteljo in hodi‘? 10 Da pa boste vedeli, da ima Sin človekov oblast, na zemlji odpuščati grehe,« – reče mrtvoudnemu – 11 »ti pravim: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom!« 12 In ta je prècej vstal, vzel posteljo in vpričo vseh odšel, tako da so vsi strmeli in slavili Boga, govoreč: »Nikoli nismo kaj takega videli.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), in omenjena je bližina Galilejskega jezera, Tiberijskega morja (prim. Mr 2,13-14Mr 2,13-14
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Jezus pokliče Lévija ; 13 Nato je šel k morju. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu in jih je učil. 14 Mimo gredoč je zagledal Levija, Alfejevega sina, ko je sedel pri mitnici, in mu je rekel: »Hôdi za menoj!« In vstal je ter šel za njim. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Iz tega je mogoče sklepati, da je Matej opravljal svojo vlogo kot izterjevalec davkov v Kafarnaumu, ki »leži ob jezeru« (Mt 4,13Mt 4,13
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

13 In zapustil je Nazaret in prišel v Kafarnaum, ki je ob morju, v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini, in se je tam nastanil. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
), kjer je bil Jezus stalni gost v Petrovi hiši.

Premišljevati moremo na podlagi teh preprostih ugotovitev, ki jih dobimo iz evangelijev. Prvi preudarek je ta, da Jezus sprejme v krog svojih najožjih zaupnikov moža, ki je po običajnem pojmovanju v Izraelu tedanjega časa veljal za javnega grešnika. Matej namreč ni imel opraviti le z denarjem, ki je veljal za nečistega zaradi izvora od ljudi, ki niso spadali k božjemu ljudstvu, marveč je vrhu tega kolaboriral z osovraženo, grabežljivo tujo vladavino, ki je mogla določati dajatve tudi samovoljno. Iz teh razlogov evangeliji več kakor enkrat omenjajo v isti sapi »cestninarje in grešnike« (Mt 9,10Mt 9,10
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Obed z grešniki 10 Ko pa je bil Jezus v hiši pri mizi, glej, je prišlo mnogo cestninarjev in grešnikov in so obedovali z njim in njegovimi učenci. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
; Lk 15,1Lk 15,1
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

Izgubljena ovca 15 1 Približevali pa so se mu vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
) kakor tudi »cestninarje in pocestnice« (Mt 21,31Mt 21,31
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

31 Kateri teh dveh je očetovo voljo spolnil?« Pravijo: »Zadnji.« Jezus jim reče: »Resnično, povem vam, da pojdejo v božje kraljestvo cestninarji in nečistnice prej ko vi. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Vrhu tega vidijo v cestninarjih primer ozkosrčnosti (prim. Mt 5,46Mt 5,46
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

46 Če namreč ljubite tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate? Ali ne delajo tega tudi cestninarji? Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
): ljubijo le tiste, ki tudi nje ljubijo) in povedo, da je bil eden od njih, Zahej, »najvišji cestninski zakupnik … zelo bogat« (Lk 19,2Lk 19,2
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

2 In glej, bil je neki mož, Zahej po imenu, ki je bil višji cestninar in bogat. Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Ljudsko mnenje je cestninarje pridruževalo »razbojnikom, goljufom, prešuštnikom« (prim. Lk 18,11Lk 18,11
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

11 Farizej se je postavil in je sam pri sebi tako molil: ‚Bog, zahvalim te, da nisem kakor drugi ljudje: roparji, krivičniki, prešuštniki, ali tudi kakor ta cestninar; Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). S tega ozadja pade v oči prvo dejstvo: Jezus nikogar ne izključuje iz svojega prijateljstva. Nasprotno, prav tedaj ko je sedel za mizo v hiši Mateja-Levija, je v odgovor tistim, ki so se ob tem spotikali, da se je družil z ljudmi, ki zbujajo malo zaupanja, dal tole pomembno pojasnilo: »Zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni. Prišel sem klicat grešnike, ne pravičnih« (Mr 2,17Mr 2,17
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

17 Ko Jezus to sliši, jim reče: »Zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
)

Veselo sporočilo evangelija je ravno v tem: v ponudbi božje milosti grešniku! Na drugem mestu Jezus z znamenitim primerom farizeja in cestninarja, ki sta prišla v tempelj molit, pokaže celo na cestninarja brez imena kot na hvalevreden zgled ponižnega zaupanja v božje usmiljenje. Farizej se baha s svojo nravno popolnostjo, cestninar pa si nasprotno »ni upal niti oči povzdigniti k nebu, marveč se je trkal na prsi in govoril: Bog, bodi milostljiv meni grešniku!« In Jezus razloži: »Povem vam: Ta je šel domov kot pravični, oni pa ne. Kajti kdor se povišuje, bo ponižan, kdor pa se ponižuje, bo povišan« (Lk 18,13-14Lk 18,13-14
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

13 Cestninar pa je od daleč stal in še oči ni hotel povzdigniti proti nebu, ampak se je trkal na prsi in govoril: ‚Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‘ 14 Povem vam: Ta je šel opravičen na svoj dom, oni pa ne; zakaj vsak, kdor se povišuje, bo ponižan in, kdor se ponižuje, bo povišan.« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). V Matejevem liku nam evangeliji postavljajo pred oči resnično protislovje: kdor je navidez zelo oddaljen od svetosti, more postati celo zgled za človeka, ki je pripravljen sprejeti božje usmiljenje, in more v svojem življenju pokazati njegove čudovite učinke. K temu sv. Janez Zlatousti pomenljivo pripominja in opozarja na to, da je samo v nekaterih poročilih o poklicanosti omenjeno delo, ki so ga poklicani opravljali. Peter, Andrej, Jakob in Janez so poklicani, medtem ko lovijo ribe, Matej tedaj, ko izterjuje davek. Gre za nizka opravila – pojasnjuje Zlatousti – »saj ni nič bolj nizkotnega kakor služba cestninarja, nič bolj bornega kakor ribiško rokodelstvo« (Matthäus-Kommentar, Homilie 30,1). Jezus pokliče torej tudi ljudi nizkega družbenega položaja, medtem ko opravljajo svoje običajno delo.

Iz svetopisemskega poročila izhaja še nadaljnji preudarek o tem, da Matej takoj odgovori na Jezusov klic: »Tedaj je Matej vstal in šel za njim.« Kratkost tega stavka razločno poudarja Matejevo pripravljenost, da odgovori na klic. To pomeni zanj, da zapusti vse, predvsem tisto, kar mu je zagotavljalo gotov vir dohodka, tudi če so bili ti dohodki često nezakoniti in nečastni. Matej je očitno razumel, da mu prijateljska zaupnost z Jezusom ni dovoljevala, nadaljevati z dejavnostmi, ki jih Bog ne odobrava. Naobrnitev na sedanjost je preprosta: tudi danes ni dopustno oklepati se stvari, ki niso združljive s hojo za Jezusom, kakor na primer nepošteno pridobljeno bogastvo. Jezus je nekoč povedal zelo jasno: »Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj svojo posest in daj denar ubogim; tako boš imel trajen zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za menoj« (Mt 19,21Mt 19,21
Slovenian: Ekumenski prevod (1974) - EKU

21 Jezus mu je rekel: »Ako hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za menoj!« Ekumenska izdaja, © 1974

WP-Bible plugin
). Natančno to je Matej storil: Vstal je in šel za njim! V tem “vstal je” moremo z dobrim razlogom videti odtrganje od položaja greha in hkrati zavestno obrnitev k novemu življenju, k poštenemu življenju v občestvu z Jezusom.

Ob koncu naj spomnimo na to, da izročilo prve Cerkve Mateju enodušno pripisuje avtorstvo prvega evangelija. To se dogaja že od Papija, ki je bil okoli leta 130 škof Hierapolisa v Frigiji. Piše: »Matej je v hebrejskem jeziku sestavil govore; vsakdo pa jih je prevedel, kakor jih je znal« (v: Evzebij iz Cezareje: Cerkvena zgodovina, III,39). Zgodovinar Evzebij dodaja: »Matej, ki je sprva pridigal med Hebrejci, je nato, ko je hotel iti še k drugim ljudstvom, napisal evangelij, ki ga je oznanjal, v svoji materinščini. Kajti Matej je skušal tistim, od katerih je odšel, s spisom nadomestiti tisto, kar so izgubili z njegovim odhodom« (pr.t., III,24). Matejevega evangelija, napisanega v hebrejščini ali aramejščini, nimamo več. Toda v grškem evangeliju, ki ga imamo, slišimo tako rekoč še naprej prepričljiv glas cestninarja Mateja, ki je postal apostol in s tem nam nenehno oznanja odrešujoče božje usmiljenje. Poslušajmo to sporočilo sv. Mateja in ga vedno znova premišljujmo, da se tudi mi naučimo vstati in odločno hoditi za Jezusom.
Vir

Praznik svetega Mateja, apostola in evangelista, s priimkom Levi, ki je bil od Jezusa poklican, da mu sledi. Zapustil je službo cestninarja ali davkarja in bil izbran med apostole. Napisal je evangelij, v katerem se izjavlja, da je Jezus Kristus Davidov, Abrahamov sin, in predvsem, da je dopolnil staro zavezo.
Vir