sveti Siviard – opat

V Le Mansu [lemánu] (v Névstriji, sedaj v Franciji), sveti Siviárd, opat v Saint Calaisu.
Vir